Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024:

Harmonogram rekrutacji – szkoły ponadpodstawowe klasy wstępne

Oferta szkół:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Rankingi Liceów i Techników Perspektywy 2022:

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-wielkopolski

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-wielkopolski

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży:

https://www.cdzdm.pl/

Szacun dla zawodowców:

Szacun dla zawodowców broszura informacyjna

Kuratorium Oświat:

http://ko.poznan.pl/

Wydział Oświaty

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/ – zakładka Uczeń/Rodzic

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Izabela Szmigiero – inspektor, tel. 780 386 124
Rafał Renz – starszy wizytator, tel. 780 386 057

Egzamin ósmoklasisty:

Na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych można nieodpłatnie pobrać materiały na temat egzaminu ósmoklasisty:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)

 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki ws. procedur egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://cke.gov.pl/

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty, szczególnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS i opracowanymi na ich podstawie przez szkołę procedurami.

 • Do szkoły na egzamin wchodzimy wejściem głównym ustawiając się w odległości 2 metrów
  od siebie, o godzinie wskazanej w informacji indywidualnej przekazanej przed egzaminem przez wychowawcę klasy. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
  i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 • Wszystkie przyniesione rzeczy osobiste, niepotrzebne podczas egzaminu (kurtka, torebka itp.), zdający umieszczają w swoich szafkach, a jeśli to nie jest możliwe – w worku foliowym w sali nr 2.

 • Po wejściu zdający dezynfekują ręce płynem dostępnym przy dyżurce i kierują się bezpośrednio do wskazanej sali, w której również jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dalszych instrukcji w sali udziela zdającym przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali.

 • Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.

 • Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany,
  a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających
  w danej sali egzaminacyjnej.

 • Do szkoły zdający przynoszą własne przybory tj. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) i dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Nie wolno pożyczać materiałów od innych zdających. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 • Należy pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.

 • Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego – trwa 120 minut (czas przedłużony do 180 minut);

– egzamin z matematyki – trwa 100 minut (czas przedłużony do 150 minut);

– egzamin z języka obcego nowożytnego – trwa 90 minut (czas przedłużony do 135 minut).

 • Zdający opuszczają szkołę po egzaminie pojedynczo i z zachowaniem dystansu społecznego. Wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, czy telefonicznie. Należy unikać spotkań
  w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od 2020 ( skrót na podstawie zaleceń CKE, MEN i GIS)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a. zdający,

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,

c. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 2. Wszystkie przyniesione rzeczy osobiste, niepotrzebne podczas egzaminu (kurtka, torebka itp.), zdający umieszczają w swoich szafkach, a jeśli to nie jest możliwe – w worku foliowym w sali nr 2.

 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarno-piszący długopis, linijka).

 4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
  po zajęciu miejsc przez zdających.

 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b. wychodzi do toalety,

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, rodzice powinni poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 3. Obowiązują zasady bezpieczeństwa:

a. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

b. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej,

c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy,

d. przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

e. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem, ale nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Na egzamin uczeń przynosi:

Komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 r.

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf

– czarny niezmazywalny długopis,

– zdający powinien mieć linijkę (jeśli trzeba wykonać jakieś rysunki zdający wykonuje je długopisem, a nie ołówkiem).