Oddziały:

Oddziały w szkole podstawowej:

1. Oddziały ogólnodostępne

2. Oddziały integracyjne

Charakterystyka oddziałów:

W szkole tworzone są klasy integracyjne. Uczniowie przyjmowani są do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Do oddziału integracyjnego uczęszcza maksymalnie dwadzieścioro uczniów (w tym do pięciorga niepełnosprawnych). Obok nauczyciela prowadzącego proces edukacyjny tworzą nauczyciele współorganizujący edukację integracyjną. Zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej prowadzą nauczyciele specjaliści zgodnie z kwalifikacjami, które odpowiadają niepełnosprawności ucznia.

W klasach ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone są alternatywne zajęcia wychowania fizycznego.

Począwszy od klasy VII szkoły podstawowej uczniowie mają prawo wyboru drugiego języka obcego spośród trzech nauczanych w naszej szkole: języka hiszpańskiego, niemieckiego
lub rosyjskiego.

W klasach ogólnodostępnych realizowany jest autorski program nauki tańca. Ponadto nauczyciele w ramach własnej koncepcji organizują zajęcia artystyczno-teatralne.
Szkoła została objęta patronatami nad klasami akademickimi przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy.

W klasach realizowane są liczne projekty i programy, a kadra nauczycielska posiada
w większości specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.