Zgłoszenie dziecka do świetlicy:

zgłoszenie dziecka do świetlicy – druk

Wychowawcy świetlicy – rok szkolny 2022/2023:

Anna Kotas
Roksana Kurek
Beata Zdrojewska
Agnieszka Zielińska
Danuta Chorążyczewska
Małgorzata Staniszewska-Wróbel
Jolanta Pioterek
Patrycja Halasz

Regulamin świetlicy:

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie pracują i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji.
2. Przyjmowanie dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły, bądź z portiernii.
3. Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 17:00.
4. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
5.  W świetlicy dziecko może przebywać bez maseczki.
6.  Jeśli w trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego
o konieczności pilnego odebrania dziecka.
7. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekowanie, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Zabrania się dzieciom samodzielnego opuszczania świetlicy bez zgody nauczyciela.
9. Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się na liście obecności
u wychowawcy świetlicy i odpisać po jej opuszczeniu.
10. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie, dbać o porządek
i wystrój świetlicy.
11. Do innych uczestników zajęć należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy,
w razie potrzeby służyć im pomocą.
12. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić je przed zniszczeniem. Telefonów komórkowych używamy
w wyjątkowych wypadkach za zgodą nauczyciela – wychowawcy.
13. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.

Co robimy w świetlicy:

• rozmawiamy, prowadzimy dyskusje;
• wykonujemy prace plastyczne,
• bawimy się na dywanie;
• układamy klocki, gramy w gry;
• czytamy książki;
• oglądamy bajki;
• wychodzimy na zabawy na świeżym powietrzu.