W dniach 17 – 18 marca 2021 r. uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w testach diagnostycznych przeprowadzanych w szkole. Arkusze przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Harmonogram testów:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Testy przeprowadzane będą wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Udział
w nich jest dobrowolny.

Diagnoza odbędzie się w formie stacjonarnej, na terenie szkoły, z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00,
tak, aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Poniżej zasady, których należy przestrzegać w czasie testów związku z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych
w szkole , związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego (informacja dla rodziców
i uczniów opracowana na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania
i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego – CKE, MEiN, GIS).

  1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

  2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

  4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele,
specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące
sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery,
sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów
klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki
sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli
uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych
uczniów.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

1.9. Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób
dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego,
są zobowiązani przynieść własne słowniki.

1.10. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny,
uczniowie zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta
i nos maseczkami.

1.11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest
przeprowadzany test diagnostyczny
, po zajęciu miejsc przez uczniów.

1.12. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali,
w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie
testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

1.13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają
to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie testu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku, w ławce lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

1.14.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
przed rozpoczęciem testu oraz po jego zakończeniu.

  1. Uczniowie wchodzą na test do szkoły głównym wejściem, ustawiając się w odległości 1,5 metra od siebie o godzinie wskazanej w informacji, która będzie wysłana przez wychowawcę klasy.

  2. Po wejściu na teren szkoły uczniowie dezynfekują ręce płynem dostępnym przy dyżurce i kierują się bezpośrednio do wskazanej sali, w której również jest dostępny płyn
   do dezynfekcji rąk. Dalszych instrukcji w sali udziela nauczyciel nadzorujący przebieg egzaminu próbnego.

  3. Po zakończeniu testu uczniowie opuszczają szkołę pojedynczo i z zachowaniem dystansu społecznego. Wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, czy telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.