Egzamin ósmoklasisty – ważne informacje

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty, szczególnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS i opracowanymi na ich podstawie przez szkołę procedurami.

• Do szkoły na egzamin wchodzimy wejściem głównym ustawiając się w odległości 2 metrów
od siebie, o godzinie wskazanej w informacji indywidualnej przekazanej przed egzaminem przez wychowawcę klasy. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
• Wszystkie przyniesione rzeczy osobiste, niepotrzebne podczas egzaminu (kurtka, torebka itp.), zdający umieszczają w swoich szafkach, a jeśli to nie jest możliwe – w worku foliowym w sali nr 2.
• Po wejściu zdający dezynfekują ręce płynem dostępnym przy dyżurce i kierują się bezpośrednio do wskazanej sali, w której również jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dalszych instrukcji w sali udziela zdającym przewodniczący zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali.
• Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
• Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany,
a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających
w danej sali egzaminacyjnej.
• Do szkoły zdający przynoszą własne przybory tj. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) i dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Nie wolno pożyczać materiałów od innych zdających. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
• Należy pamiętać o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
• Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00.
• Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
– egzamin z języka polskiego – trwa 120 minut (czas przedłużony do 180 minut);
– egzamin z matematyki – trwa 100 minut (czas przedłużony do 150 minut);
– egzamin z języka obcego nowożytnego – trwa 90 minut (czas przedłużony do 135 minut).
• Zdający opuszczają szkołę po egzaminie pojedynczo i z zachowaniem dystansu społecznego. Wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, czy telefonicznie. Należy unikać spotkań
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Najważniejsze terminy:

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym – 16-18 czerwca 2020
Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym – 7-9 lipca 2020
Termin informacji o wynikach egzaminu w serwisie SIOEO, przesłanie zaświadczeń do szkół
– 31 lipca 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 ( skrót na podstawie zaleceń CKE, MEN i GIS)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a. zdający,
b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
c. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Wszystkie przyniesione rzeczy osobiste, niepotrzebne podczas egzaminu (kurtka, torebka itp.), zdający umieszczają w swoich szafkach, a jeśli to nie jest możliwe – w worku foliowym w sali nr 2.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarno-piszący długopis, linijka).
7. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
po zajęciu miejsc przez zdających.
12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
b. wychodzi do toalety,
c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
14. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, rodzice powinni poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
16. Obowiązują zasady bezpieczeństwa:
a. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
b. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej,
c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy,
d. przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
e. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem, ale nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.