Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu umiejętności i wiadomości oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: Zarządzenie nr 5 – odczytaj tutaj…

Czytaj więcej Zarządzenie ws. egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i innych

Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa wielkopolskiego…

Czytaj więcej Uwaga! Istotne zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021