Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu od dnia 18 stycznia 2021 roku

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły dezynfekują ręce. Na jej terenie zachowują dystans między osobami.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia jest prowadzona z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, takich jak: LLIBRUS SYNERGIA, telefon.
 6. W sytuacji pojawienia się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zaś jego rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieka stałych nauczycieli i nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 8. Obowiązuje indywidualny plan dnia dla danej klasy, uwzgledniający, godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania ze stołówki szkolnej.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane po zakończeniu każdej lekcji.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym , w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 12. Sale, korytarze i inne wspólne pomieszczenia są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego, natomiast możliwe są  wyjścia w miejsca otwarte, np. park, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa zawartych w regulaminie.
 16. Zajęcia pozalekcyjne są organizowanych w szkole po zakończeniu pracy stacjonarnej.
 17. Obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej wprowadzone we wrześniu 2020 roku.
 18. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.