Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu umiejętności i wiadomości oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły:

Zarządzenie nr 5 – odczytaj tutaj